$10

  TSS v BGS – 1st XV (2013)

  2013 GPS Rugby Union - Round 8 - 1st XV

  The Southport School (H) v. Brisbane Grammar School (A)

  $10

  BBC v IGS – 16A (2013)

  2013 GPS Rugby Union - Round 8 - 16A

  Brisbane Boys' College (H) v. Ipswich Grammar School (A)

  $10

  BBC v IGS – 2nd XV (2013)

  2013 GPS Rugby Union - Round 8 - 2nd XV

  Brisbane Boys' College (H) v. Ipswich Grammar School (A)

  $10

  BBC v IGS – 1st XV (2013)

  2013 GPS Rugby Union - Round 8 - 1st XV

  Brisbane Boys' College (H) v. Ipswich Grammar School (A)

  $10

  ACGS v GT – 15A (2013)

  2013 GPS Rugby Union - Round 8 - 15A

  Anglican Church Grammar School (H) v. Gregory Terrace (A)

  $10

  ACGS v GT – 16A (2013)

  2013 GPS Rugby Union - Round 8 - 16A

  Anglican Church Grammar School (H) v. Gregory Terrace (A)

  $10

  ACGS v GT – 2nd XV (2013)

  2013 GPS Rugby Union - Round 8 - 2nd XV

  Anglican Church Grammar School (H) v. Gregory Terrace (A)

  $10

  ACGS v GT – 1st XV (2013)

  2013 GPS Rugby Union - Round 8 - 1st XV

  Anglican Church Grammar School (H) v. Gregory Terrace (A)